Bliska Ci osoba interesuje się rękodziełem? Wiesz, że ucieszy się z materiałów plastycznych, ale nie wiesz co wybrać? Wybierz bon podarunkowy

Regulamin

1. Postanowienia ogólne


1.1 Organizatorem Warsztatów Kreatywnych jest DOROTA FREITAG prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KREATYWNIE.COM DOROTA FREITAG wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań, NIP 8491228951, REGON 300135699, adres poczty elektronicznej: kreatywnie@poczta.fm, numer telefonu: +48 602 210 868.
1.2 Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów uczestniczących w Warsztatach Kreatywnych.


2. Definicje:


2.1 Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.1.UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Warsztatach.
1.2.FORMULARZ REZERWACJI – interaktywny formularz umożliwiający Uczestnikowi dokonanie Rezerwacji, dostępny pod adresem internetowym: https://www.kreatywnie.com/terminy-warsztatow.
1.3.KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.ORGANIZATOR – DOROTA FREITAG prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KREATYWNIE.COM DOROTA FREITAG wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań, NIP 8491228951, REGON 300135699, adres poczty elektronicznej: kreatywnie@poczta.fm, numer telefonu: +48 602 210 868.
1.5.REGULAMIN – niniejszy regulamin Warsztatów Kreatywnych.
1.6.REZERWACJA – zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w Warsztatach Kreatywnych polegające na rezerwacji udziału w wybranych Warsztatach oraz w określonym terminie.
1.7.WARSZTATY KREATYWNE; WARSZTATY – usługa polegająca na przeprowadzeniu przez Organizatora warsztatów kreatywnych zgodnie z Regulaminem oraz Rezerwacją.
1.8.KURS ONLINE – produkt cyfrowy z nagraniem instruktażowym.


3. Warunki uczestnictwa w warsztatach kreatywnych


3.1 Udział w Warsztatach Kreatywnych jest odpłatny oraz jednorazowy. W przypadku, jeśli dany Warsztat Kreatywny odbywa się w cyklu kilku spotkań, Uczestnik uczestniczy w Warsztatach Kreatywnych zgodnie z ich harmonogramem. Uczestnikiem Warsztatów Kreatywnych może być każdy podmiot spełniający warunki wskazane w Regulaminie.
3.2 Warunkiem udziału w Warsztatach Kreatywnych jest wyrażenie przez Uczestnika pisemnej zgody na postanowienia Regulaminu. Wyrażenie zgody przez Uczestnika jest dobrowolne, tak jak sam udział w Warsztatach Kreatywnych. Uczestnik ma również możliwość w każdej chwili wycofania wyrażonej zgody.
3.3 Warunkiem udziału w Warsztatach Kreatywnych jest dokonanie płatności przelewem lub za pomocą bramki Blue Media. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3.4 Dostępne formy płatności:
Przelew tradycyjny
Przelew natychmiastowy z Blue Media
Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

3.5 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
3.6. Zapis na WARSZTATY lub czas realizacji zamówienia KURSU ONLINE jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
3.7 Procedura zapisania Uczestnika na Warsztaty Kreatywne przebiega następująco:
3.8 Udział w Warsztatach Kreatywnych wymaga wcześniejszej Rezerwacji.
3.9 Uczestnik może złożyć Rezerwację po dokonaniu dwóch kolejnych kroków: (1) wypełnieniu Formularza Rezerwacji oraz (2) kliknięciu na stronie internetowej po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Uczestnika następujących danych dotyczących Uczestnika: imię i nazwisko, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku i lokalu), numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej. Ponadto niezbędne jest wybranie przez Uczestnika terminu organizacji oraz rodzaju Warsztatów Kreatywnych. Terminarz rezerwacji zawiera informację o cenie warsztatu i odnośnik do dokładnego opisu warsztatu z podaniem czasu realizacji, przedmiotu i nabytych umiejętności.
3.10 Po złożeniu Rezerwacji Organizator niezwłocznie przystępuje do weryfikacji jej treści. Organizator sprawdza dostępność miejsc oraz terminu Warsztatów wskazanego w Rezerwacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator przesyła Uczestnikowi wiadomość na podany w Formularzu Rezerwacji adres poczty elektronicznej z potwierdzeniem zapisu na Warsztaty.
3.11 Uczestnik, którego Rezerwacja została potwierdzona, powinien dostarczyć Organizatorowi prawidłowo uzupełniony oraz własnoręcznie podpisany wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, który zawiera treści zgód, o których mowa w pkt. 3.2 Regulaminu. Dostarczenie przez Uczestnika podpisanego oświadczenia następuje najpóźniej w dniu organizacji Warsztatów Kreatywnych, jednak jeszcze przed ich rozpoczęciem.
3.12 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Uczestnikowi treści zawieranej umowy uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.3 Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Organizatora.
3.13 Uczestnik obowiązany jest do podawania w Formularzu Rezerwacji danych zgodnych ze stanem faktycznym. Uczestnik obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kreatywnie@poczta.fm lub też pisemnie na adres: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań.
3.14 Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Formularza Rezerwacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i podmiotów trzecich. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania Rezerwacji na wymyślone dane fikcyjnych podmiotów, w szczególności dla podjęcia udziału w Warsztatach więcej niż jeden raz.


4. Warunki organizacji warsztatów kreatywnych


4.1 Warsztaty Kreatywne przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem w ciągu jednego dnia lub w cyklu kilku spotkań trwających w ciągu kilku dni – w wybranym przez Uczestnika terminie, zatwierdzonym przez Organizatora zgodnie z pkt 3.3.3 Regulaminu. Warsztaty Kreatywne organizowane są pod adresem: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań.
4.2 Organizator przy przeprowadzaniu Warsztatów Kreatywnych może korzystać z pomocy podmiotów trzecich, o których wyborze sam zadecyduje.
4.3 Organizator zapewnia Uczestnikom wszystkie niezbędne narzędzia oraz produkty konieczne dla uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych.
4.4 Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Warsztaty Kreatywne zgodnie z programem danych Warsztatów, który określa założenia co do celów, zakresu merytorycznego oraz harmonogramu Warsztatów. Program dla wszystkich Warsztatów Kreatywnych dostępny jest pod adresem internetowym www.kreatywnie.com.
4.5 W przypadku niemożności wzięcia udziału w Warsztatach Kreatywnych z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik powinien niezwłocznie uprzedzić Organizatora o swojej nieobecności. Jeśli Uczestnik powiadomi Organizatora najpóźniej 2 dni przed terminem danego Warsztatu Kreatywnego, to Organizator umożliwia odrobić dane Warsztaty w późniejszym terminie. Po upływie terminu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odrabiania Warsztatów oraz zwrotu wpłaconej kwoty, jednak może dokonać ponownej Rezerwacji na inne Warsztaty Kreatywne w innym dogodnym terminie za dodatkową opłatą.

5. Odstąpienie od umowy

5.1 UCZESTNIK ma prawo odstąpienia od Umowy oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14
dni od daty jej zawarcia. Użytkownik traci te uprawnienia w momencie, gdy pobiera plik na swoje urządzenie lub umieszcza je w chmurze danych.
5.2 Odstąpienie następuje na podstawie oświadczenia Użytkownika, złożonego drogą elektroniczną na adres kreatywnie@poczta.fm.
5.3 Usługodawca w ciągu 7 dni roboczych przesyła Użytkownikowi potwierdzenie
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego zgodnie z ust. 2 pkt. b) na
adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub adres
mailowy wskazany przez Użytkownika.
5.4 W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, Umowę
lub Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
5.5 W ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy
lub od Umowy Sprzedaży Usługodawca zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane
przez niego płatności.


6. Dane osobowe


6.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
6.2 Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych skutkuje brakiem możliwości wzięcia w nich udziału. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6.3 Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
6.4 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników Warsztatów Kreatywnych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
6.5 Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Organizacja Warsztatów Kreatywnych przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed wzięciem udziału w Warsztatach KreatywnychArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych oraz ich prawidłowej organizacji przez Organizatora Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności oraz Warsztatów KreatywnychDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez AdministratoraDane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Wyrażenie przez Uczestnika opinii o Warsztatach KreatywnychArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. dążeniu do pozyskiwania klientów, sprzedaży produktów oraz podnoszenia jakości świadczonych usługDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Warsztatami KreatywnymiArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

6.6 Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1.8.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Warsztatów Kreatywnych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
1.9.dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
1.10.Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
1.11.Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1.12.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.13.Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
1.14.Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
1.15.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 Reklamacje związane z organizacją Warsztatów Kreatywnych Uczestnik może składać na przykład pod adres: kreatywnie@poczta.fm lub też pisemnie na adres: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań.
7.2 Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: (1) nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia Warsztatów; (2) żądania sposobu rekompensaty; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.


8. Postanowienia końcowe


8.1 Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie i język polski.
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, albo zmiany warunków uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych. Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Uczestnik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
8.3 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
8.5 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Załącznik nr do regulaminu


WZÓR OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY WYMAGANEJ DO UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
Ja, niżej podpisany ____________________________, w związku z uczestnictwem w Warsztatach Kreatywnych organizowanych w dniu ____________ roku przez KREATYWNIE.COM DOROTA FREITAG (pod adresem: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań), oświadczam, że:

1)Zapoznałem się i akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych, który udostępniono mi do wglądu przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w Warsztatach.

Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest wykonanie umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO). Przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych oraz ich prawidłowej organizacji przez Organizatora.
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Warsztatach Kreatywnych, a po jej wygaśnięciu – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi w stosunku do niego w celu możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie (na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO).*


……………………………………………………
(podpis uczestnika)

*Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujący Organizatora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Organizatorowi prowadzenie działalności gospodarczej i działań marketingowych, a także dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Organizatorowi wsparcie prawne lub doradcze.
Mam prawo żądania od Organizatora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt z Organizatorem jest możliwy pisemnie pod adresem: kreatywnie@poczta.fm lub też pisemnie na adres: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań.