Bliska Ci osoba interesuje się rękodziełem? Wiesz, że ucieszy się z materiałów plastycznych, ale nie wiesz co wybrać? Wybierz bon podarunkowy

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Kreatywnie.com

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W KREATYWNIE.COM
 4. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W KREATYWNIE.COM
 5. ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH
 6. ZASADY DOSTĘPU DO PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA)
 7. POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 8. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA
 9. WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 10. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 11. REKLAMACJE W KREATYWNIE.COM
 12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 14. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 15. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
https://kreatywnie.com (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Kreatywnie.com”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu
Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu
Internetowego, składanie zamówień, a także zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis
Internetowy.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Serwisu Internetowego, regulują w szczególności
zasady korzystania z Serwisu Internetowego i jego funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,
Zespół Kreatywnie.com

1) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Kreatywnie.com jest Dorota Freitag prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  KREATYWNIE.COM DOROTA FREITAG wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań,
  NIP: 8491228951, REGON: 300135699, adres poczty elektronicznej: kreatywnie@poczta.fm oraz numer
  telefonu: +48 602 210 868 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane
  postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
  ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących
  im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
  Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a. BILET – imienne prawo wstępu na Wydarzenie prezentowane w Serwisie Internetowym, które może
  być przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.
  b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
  pracy.
  c. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie
  Internetowym umożliwiający przesłanie zapytania do Usługodawcy.
  d. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie
  Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Biletu lub
  Produktu Cyfrowego do elektronicznego koszyka oraz podanie innych danych potrzebnych do
  zawarcia Umowy.
  e. KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
  posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; –
  która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz
  zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
  f. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  g. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również
  zawarcie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  h. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem Użytkownika
  zbiór zasobów i funkcjonalności w Serwisie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane
  przez Użytkownika oraz informacje o jego Zamówieniach, dostępnych Produktach Cyfrowych i innych
  działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  i. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
  Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
  korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
  kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych Produktach Cyfrowych, Biletach,
  Wydarzeniach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  j. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
  U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  k. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu
  Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej.
  l. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  m. PRODUKT CYFROWY – dostępne w Serwisie Internetowym treści i usługi cyfrowe (np. kursy online) udostępniane w postaci elektronicznej, do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu elektronicznym z poziomu Konta Klienta w Kreatywnie.com, które mogą być przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą. Szczegółowe warunki korzystania z Produktów Cyfrowych wskazane są w niniejszym Regulaminie oraz w opisie danego Produktu Cyfrowego na stronie Kreatywnie.com.
  n. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KREATYWNIE.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://kreatywnie.com.
  o. UMOWA – umowa w przedmiocie zakupu Biletu na Wydarzenie lub dostępu do Produktu Cyfrowego, która zawierana jest przez Klienta z Usługodawcą na podstawie Zamówienia oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  p. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie.
  q. USŁUGODAWCA – Dorota Freitag prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KREATYWNIE.COM DOROTA FREITAG wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca:
  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań, NIP: 8491228951, REGON: 300135699, adres poczty elektronicznej: kreatywnie@poczta.fm oraz numer telefonu: +48 602 210 868.
  r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.).
  s. WYDARZENIE – warsztaty kreatywne, tj. wydarzenie o charakterze rozrywkowo-kulturalnym, prowadzone przez Usługodawcę lub inny podmiot trzeci w terminie oznaczonym na Bilecie oraz zgodnie z tematyką i programem wskazanym w opisie danego Wydarzenia na stronie Kreatywnie.com.
  t. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
  niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze
  poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych
  Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
  stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych
  informacji handlowych (spam).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Kreatywnie.com dane Użytkownika, jeśli
  nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania
  urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub
  związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów
  technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z
  dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej
  wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna
  rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików
  Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci
  Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług
  Kreatywnie.com, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju
  złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego
  dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby
  Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program
  antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco
  przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją
  postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez
  okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu
  Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych
  osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania
  danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w
  Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego
  jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu
  Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np.
  zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) USŁUGI ELEKTRONICZNE W KREATYWNIE.COM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Kreatywnie.com umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o Produktach Cyfrowych, Biletach
  oraz Wydarzeniach. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Zamówienia, aby
  zakupić dostęp do Produktu Cyfrowego lub Bilet wstępu na Wydarzenie prezentowane na stronach Serwisu
  Internetowego. Warunki składania Zamówień i zawarcia Umowy między Klientem a Usługodawcą określone
  są w postanowieniach punktu 4. Regulaminu.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest bezpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 4. Usługodawca udostępnia następujące Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym:
  a. Konto.
  b. Newsletter.
  c. Formularz Kontaktowy.
  d. Formularz Zamówienia.
 5. Szczegółowy opis dostępnych Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania określony jest na stronach
  Serwisu Internetowego oraz w niniejszym Regulaminie.

4) PRZEDMIOT I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W KREATYWNIE.COM

 1. Za pośrednictwem Kreatywnie.com możliwe jest zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą.
 2. Przedmiotem Umowy może być (1) dostarczanie Produktów Cyfrowych albo (2) zakup Biletu na Wydarzenie
  prezentowane na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Szczegółowe informacje o Produktach Cyfrowych i Wydarzeniach podane są Klientowi na stronach Serwisu
  Internetowego, w szczególności w opisie danego Produktu Cyfrowego lub Wydarzenia przed rozpoczęciem
  składania Zamówienia. Przed zawarciem Umowy obowiązkowe jest zawsze zapoznanie się przez Klienta ze
  szczegółowym opisem Produktu Cyfrowego lub Wydarzenia udostępnianym przez Usługodawcę na
  stronach Kreatywnie.com.
 4. Cena Produktu Cyfrowego lub Biletu na Wydarzenie uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego
  podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o innych
  ewentualnych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient
  jest informowany na stronach Serwisu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 5. Zawarcie Umowy z Usługodawcą w przedmiocie Produktu Cyfrowego lub Biletu na Wydarzenie może
  nastąpić po uprzednim złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 6. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą przebiega według następującego schematu:
  a. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Biletu lub Produktu
  Cyfrowego do elektronicznego koszyka dostępnego w Serwisie Internetowym. Dodanie do koszyka
  Produktu Cyfrowego wymaga uprzedniej rejestracji i zalogowania do Konta przez Użytkownika.
  b. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
  wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięciu na
  stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu
  istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować
  się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Kreatywnie.com). W
  Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
  Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres
  poczty elektronicznej oraz numer telefonu, a także danych dotyczących Umowy, w tym sposobu
  płatności oraz terminu Wydarzenia (w odniesieniu do zakupu Biletu). W przypadku Klienta
  niebędącego Konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  c. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
  jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  d. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do
  realizacji poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta
  podany w Formularzu Zamówienia. Potwierdzenie zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o
  otrzymaniu i przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy, w tym
  informacji o przedmiocie Umowy oraz całkowitej cenie świadczenia. Z chwilą otrzymania
  wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa między Klientem a
  Usługodawcą.
 7. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Zamówienie:
  i. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  ii. Płatności elektroniczne i kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
  Electronic, Maestro za pośrednictwem serwisu BlueMedia.pl. Obsługą płatności zgodnie z
  wyborem Klienta zajmuje się spółka BlueMedia S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul.
  Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd
  Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000,00 zł w
  całości opłacony, NIP: 5851351185.
 8. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
  kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Usługodawca, po bezskutecznym wezwaniu Klienta do
  płatności wraz z wyznaczeniem terminu dodatkowego, będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy i
  anulowania nieopłaconego Zamówienia.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1)
  udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Kreatywnie.com przed złożeniem Zamówienia oraz (2)
  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 lit. c) Regulaminu. Treść Umowy jest
  dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Kreatywnie.com.

5) ZASADY UDZIAŁU W WYDARZENIACH

 1. Na podstawie Umowy wydany zostaje Klientowi Bilet, który jest nośnikiem prawa do uczestnictwa w
  wybranym Wydarzeniu prezentowanym na stronach Serwisu Internetowego. Podmiotem odpowiedzialnym
  za organizację Wydarzenia jest Usługodawcą lub inny podmiot trzeci wskazany w opisie Wydarzenia na
  stronie Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje na temat organizatora, programu, daty i miejsca
  organizacji Wydarzenia podane są zawsze w opisie danego Wydarzenia przed złożeniem Zamówienia przez
  Klienta.
 2. Bilet wydany zostaje Klientowi w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej
  przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Przesłanie wiadomości e-mail
  z Biletem następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od dokonania płatności przez Klienta.
  Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 3. Klient ma prawo do zmiany Biletu, w tym terminu Wydarzenia, którego dotyczy Bilet, jak również
  przeniesienia Biletu na inną osobę trzecią, pod warunkiem, że skontaktuje się w tym celu z Usługodawcą
  (adres e-mail: kreatywnie@poczta.fm) najpóźniej 2 Dni Robocze przed terminem Wydarzenia wskazanym
  na jego Bilecie.
 4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia Wydarzenia w ustalonym terminie z przyczyn leżących po
  stronie organizatora (np. spowodowanych wypadkami losowymi, zdarzeniami o charakterze siły wyższej
  itd.), organizator zobowiązuje się do zapewnienia przeprowadzenia Wydarzenia w najbliższym możliwym
  terminie, po ustaniu wszystkich przeszkód będących powodem przesunięcia pierwotnej daty Wydarzenia.
  O przewidywanych zmianach organizator zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez
  wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu.
  Niezależnie od możliwości wzięcia udziału w innym terminie wyznaczonym przez organizatora, Klient
  uprawniony jest także do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu i otrzymania pełnego zwrotu płatności za
  niewykorzystany Bilet.
 5. Prawa autorskie do jakichkolwiek materiałów i innych utworów udostępnionych Klientowi przez
  Usługodawcę, organizatora lub inne osoby prowadzące Wydarzenie, należą do tych osób i podmiotów oraz
  objęte są ochroną Prawa Autorskiego i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Na Klienta
  nie są przenoszone żadne prawa majątkowe do udostępnianych mu w trakcie Wydarzenia materiałów i
  treści. Korzystanie z takich utworów w zakresie innym niż w zakresie własnego, prywatnego użytku
  osobistego jest niedozwolone i wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, organizatora lub innych
  uprawnionych podmiotów trzecich. Nie jest także dopuszczalne utrwalanie przebiegu Wydarzenia przez
  Klienta w żadnej formie (w szczególności poprzez nagrania audio / wideo) bez uprzedniej pisemnej zgody
  Usługodawcy lub organizatora, a także dalsze publikowanie, rozpowszechnianie czy wprowadzanie do
  obrotu tych utrwaleń (np. poprzez najem, użyczenie lub sprzedaż) w jakiejkolwiek formie oraz jakimikolwiek
  kanałami komunikacji.
 6. Postanowienia niniejszego punktu 5. Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
  praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta,
  szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz prawa do reklamacji
  nienależycie spełnionego świadczenia.

6) ZASADY DOSTĘPU DO PRODUKTÓW CYFROWYCH (LICENCJA)

 1. Dostęp do Produktów Cyfrowych udzielany jest Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin
  od chwili dokonania płatności przez Klienta. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku
  bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 2. Produkty Cyfrowe uznaje się za udostępnione Klientowi z chwilą, gdy stają się dostępne z poziomu Konta
  Klienta w Kreatywnie.com. Korzystanie z Produktów Cyfrowych możliwe jest wyłącznie z poziomu Konta, z
  zastrzeżeniem, że zgodnie z opisem Produktu Cyfrowego Usługodawca może udostępnić także dodatkowe
  materiały służące do pobrania przez Klienta oraz ich odtwarzania bezpośrednio z pamięci urządzenia
  końcowego Klienta.
 3. Umowa o dostarczanie Produktów Cyfrowych zawierana jest na czas nieokreślony – oznacza to, że dostęp
  do treści i usług cyfrowych w Serwisie Internetowym jest dla Klienta bezterminowy, tak długo, dopóki Klient
  posiada aktywne Konto, chyba że w opisie Produktu Cyfrowego lub w trakcie składania Zamówienia
  wskazano inaczej.
 4. Produkty Cyfrowe udostępniane Klientowi w ramach Serwisu Internetowego stanowią przedmiot Prawa
  Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z Produktu Cyfrowego stanowiącego utwór w rozumieniu
  Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie
  dla własnego, osobistego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami
  Prawa Autorskiego.
 5. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu Cyfrowego oraz składających się na
  niego treści. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna,
  nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do
  korzystania z Produktu Cyfrowego w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu
  Cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do
  terytorium i czasu (chyba że stosowne ograniczenia czasowe zostały zaznaczone w opisie Produktu
  Cyfrowego lub Zamówieniu Klienta), poprzez wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie Produktu Cyfrowego
  z poziomu jego Konta, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla korzystania z Produktu Cyfrowego zgodnie
  z jego przeznaczeniem wynikającym z jego opisu na stronach Serwisu Internetowego, a w przypadku
  materiałów dodatkowych przeznaczonych do pobrania przez Klienta – również poprzez (1) pobieranie,
  zapisywanie, stosowanie i odtwarzanie techniką cyfrową w pamięci urządzenia końcowego Klienta; oraz (2)
  powielanie i przechowywanie techniką cyfrową, w tym przy użyciu komputera i sieci Internet, w zakresie, w
  jakim jest to niezbędne dla ich pobierania, zapisywania, stosowania i odtwarzania przez Klienta w pamięci
  jego urządzenia końcowego.
 6. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez
  Usługodawcę. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania i zwielokrotniania Produktu Cyfrowego w
  jakikolwiek sposób oraz jego rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient
  nie ma prawa kopiować udostępnionego mu Produktu Cyfrowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych
  przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania,
  tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji
  w Produkt Cyfrowy, obchodzenia zabezpieczeń dostępu do jego zasobów, w tym ustalania kodu źródłowego
  Produktu Cyfrowego, Serwisu Internetowego oraz Konta Klienta.
 7. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje, treści i materiały przekazywane w ramach
  Produktów Cyfrowych były użyteczne, rzetelne, zgodne z ich opisem podanym na stronach Serwisu,
  obowiązującymi standardami i jego najlepszą wiedzą. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi w sposób
  wyraźny ani dorozumiany, że Produkt Cyfrowy okaże się przydatny do osiągnięcia celów zamierzonych przez
  Klienta. W przypadku Produktów Cyfrowych obejmujących kursy czy szkolenia on-line, osiągane przez
  Klienta rezultaty zależne są przede wszystkim od czynników niezależnych od Usługodawcy, a leżących po
  stronie Klienta, takich jak własne predyspozycje, ilość włożonego czasu i zaangażowania w przyswojenie
  wiedzy przekazywanej w formie Produktów Cyfrowych.
 8. Rezygnacja przez Klienta z Produktu Cyfrowego po jego udostępnieniu Klientowi (w tym również poprzez
  usunięcie Konta przez Klienta lub przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia
  Klienta do otrzymania zwrotu należności z tytułu zawartej Umowy.
 9. Postanowienia pkt. 6.7 – 6.8 Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
  ustawowych Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w
  zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość albo prawa do reklamacji Produktu Cyfrowego z
  powodu jego niezgodności z Umową.

7) POSTANOWIENIA DODATKOWE – DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym
  wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą
  na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14
  dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez
  podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
  przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności
  oraz faktu zawarcia Umowy.
 4. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, rezygnacja z Biletu
  lub Produktu Cyfrowego przez Klienta po zawarciu Umowy nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu
  zapłaconej Usługodawcy ceny, niezależnie od przyczyny tej rezygnacji.
 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania
  prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w
  szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca
  uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów,
  zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której
  mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia
  złożonego przez Klienta/Użytkownika oraz zawieszenia jego Konta na czas trwania weryfikacji.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
  natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego
  oświadczenia.
 7. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Usługodawcę nie
  będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od Umowy lub też domagania się
  odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  i do których powstania się nie przyczynił.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie
  zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, niezapowiedziane
  przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki,
  rozruchy, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, akty władzy wykonawczej lub ustawodawczej, blokady granic
  i portów) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną,
  jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie
  – do wysokości uiszczonego wynagrodzenia z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty
  jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie
  do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w
  przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek Umowy lub niezwiązanych z Umową. Usługodawca ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie
  zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Wydarzenia bez podania przyczyny, co nie
  będzie rodzić po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi
  właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 2. Korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu przez Użytkownika dwóch kolejnych kroków – (1)
  wypełnienie interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu oraz (2) kliknięcie
  pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą zawarta jest umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto między
  Użytkownikiem a Usługodawcą. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika
  następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, nazwa (login), adres poczty elektronicznej
  oraz hasło.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych
  danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie
  Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 4. Konto umożliwia m. in. przeglądanie Zamówień złożonych przez Kreatywnie.com oraz korzystanie z
  Produktów Cyfrowych, do których Klient zakupił dostęp, w tym również rozwiązywanie kursów online
  wchodzących w skład Produktów Cyfrowych.
 5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich
  zmiany.
 6. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik obowiązany jest zapewnić, że podane hasło do Konta jest
  odpowiednio złożone i nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Użytkownika w innych miejscach
  w Internecie.
 7. Użytkownik obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi.
  Użytkownikowi zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub
  użyczenie.
 8. Użytkownik bez zgody Usługodawcy może posiadać w tym samym czasie wyłącznie jedno Konto.
 9. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta)
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: kreatywnie@poczta.fm.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w
  następujących przypadkach: (1) gdy Użytkownik zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz
  Usługodawcy; (2) gdy działania danego Użytkownika naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy lub
  Serwisu Internetowego; (3) gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego
  przeznaczeniem; (4) gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu
  teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników
  podczas korzystania przez nich z Serwisu albo też powodują, że korzystanie z Serwisu jest uciążliwe dla
  pozostałych Użytkowników; (5) gdy Użytkownik dostarcza w Serwisie Internetowym treści bezprawne,
  wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio
  bądź bezpośrednio inne strony, produkty i usługi; (6) gdy Użytkownik narusza warunki licencyjne korzystania
  z Produktów Cyfrowych, w tym poprzez bezprawne rozpowszechnianie treści Usługodawcy poza
  Kreatywnie.com; albo (6) gdy Użytkownik w inny sposób rażąco lub uporczywie narusza niniejszy Regulamin.
 11. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do
  czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z
  funkcjonalności i zasobów Konta. W czasie zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania
  mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o
  tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po upływie okresu, na jaki
  wydana została decyzja o jego zawieszeniu, a w przypadku zawieszenia na czas nieokreślony – niezwłocznie
  po powzięciu wiadomości o ustaniu przyczyny zawieszenia Konta.
 12. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do
  zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie jest bezskuteczne, niemożliwe lub byłoby bezcelowe ze względu
  na charakter dokonanego naruszenia – Usługodawca może zawiesić Konto.
 13. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi
  wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o
  której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o okresie zawieszenia Konta.
 14. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego
  zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie
  z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail
  Użytkownika. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.
 15. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez
  Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania
  (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach przewidzianych w polityce prywatności Serwisu
  Internetowego.

9) WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na
  stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – (1)
  wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie
  Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij wiadomość”. W Formularzu
  Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Użytkownika treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy, a
  także danych kontaktowych Użytkownika: imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
  zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 3. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika
  – (1) podaniu w oknie Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego imienia i nazwiska oraz
  adresu poczty elektronicznej Użytkownika, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz
  (2) kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter. Użytkownik może
  także zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów rozmieszczonych na stronie
  Serwisu, np. podczas rejestracji Konta, składania Zamówienia albo wysyłania zapytania przez Formularz
  Kontaktowy. Usługodawca nie gwarantuje określonej częstotliwości wysyłania wiadomości w ramach
  Newslettera.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma
  możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera)
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres: kreatywnie@poczta.fm.

10) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy dostępny na
  stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: kreatywnie@poczta.fm), za pośrednictwem
  których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz
  zawarcia i realizacji Umowy. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne
  prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

11) REKLAMACJE W KREATYWNIE.COM

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta/Użytkownika za prawidłowe działanie
  Usług Elektronicznych, a także dostarczanie Produktów Cyfrowych i Biletów zgodnych z zawartą Umową, są
  określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz
  Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania Umowy, działania Usług Elektronicznych oraz inne zgłoszenia dotyczące
  Serwisu Internetowego powinny być składane przez Klienta/Użytkownika bezpośrednio do Usługodawcy,
  na przykład za pomocą Formularza Kontaktowego albo za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:
  kreatywnie@poczta.fm).
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
  przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2)
  oczekiwań Klienta/Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
  przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
  jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
  reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych
  od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje
  niniejszym wyłączona.

12) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej
  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 12.2
  Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 12.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do
  (1) Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
  rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
  rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
  usługi; (2) Umowy o dostarczanie Produktu Cyfrowego składającego się z treści cyfrowych, które nie są
  zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę
  o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Piekary
  10/3, 61-823 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kreatywnie@poczta.fm. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który
  stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
  otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
  sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu
  pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu
  karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą
  której dokonano zapłaty.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również
  do Klienta/Użytkownika będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
  stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
  polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
  gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub
  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
  rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
  dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
  zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
  usług.

14) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu
  Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług
  Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki
  DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych
  uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, Usług
  Elektronicznych oraz Produktów Cyfrowych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające
  w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych
  skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy
  techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu, Usług
  Elektronicznych i Produktów Cyfrowych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla
  Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie
  (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.
  Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z wyprzedzeniem, podając
  także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań
  wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w
  niniejszym punkcie 14. Regulaminu. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu
  wyłączać ani ograniczać ustawowej odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika będącego
  Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ani jakichkolwiek innych praw ustawowych
  tego Użytkownika.

15) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego
  poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i
  znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i
  objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona
  Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.

16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany
  przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie świadczonych Usług
  Elektronicznych; dodania, zmiany lub usunięcia oferowanych produktów i usług (innych niż Usługi
  Elektroniczne); poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Klientów/Użytkowników; zmiany danych
  Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
  świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Klienta/Użytkownika, jeżeli
  zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest
  Klient/Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
  terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu
  skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych,
  Klient/Użytkownik będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo
  odstąpienia od umowy.
  b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
  ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
  Klientów/Użytkowników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
  przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta;
  Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta
  zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca
  gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie
  można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na
wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Kreatywnie.com

Regulamin udostępniania treści i usługi cyfrowej

(Newsletter i Lead Magnet)

Zanim zapiszesz się na Newsletter, aby pobrać darmowy materiał, zachęcam do zapoznania się z zasadami i warunkami zawierania umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci e-booka, materiałów video, plików, szkoleń online lub usług cyfrowych.

Szczegóły opisane są w poniższym Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Strony jest Dorota Freitag prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Kreatywnie.com, ul. Piekary 10/3,  61-823 Poznań, NIP: 849-122-89-51, e-mail: kreatywnie@poczta.fm, tel. 602210868
 2. Za pośrednictwem Strony www.kreatywnie.com oraz jego podstron, świadczone są usługi elektroniczne, w tym Newsletter oraz umożliwiamy każdemu Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Lead Magnet), w ramach której dochodzi do płatności danymi.
 3. Regulamin newslettera ma zastosowanie również do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niego odniesienie.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Dorota Freitag, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą Kreatywnie.com, ul. Piekary 10/3, 61-823 Poznań, NIP: 849-122-89-51, e-mail: kreatywnie@poczta.fm, tel. 602210868.

Darmowy materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera. Darmowym materiałem może być w szczególności e-book, checklista, arkusz, nagranie video.

Formularz – interaktywny formularz dostępny na Stronie www.kreatywnie.com służący do zapisu na Newsletter i uzyskania Materiałów.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Użytkownikiem.

Newsletter – wiadomości e-mail stanowiące Treści cyfrowe, zawierające informacje o produktach, usługach, nowościach i promocjach oferowanych przez Administratora wysyłane na adres poczty mailowej Użytkownika.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest również Użytkownikiem.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne zasady i warunki zawierania umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kreatywnie.com wraz z podstronami w obrębie wskazanej domeny.

Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie Treści cyfrowych w postaci Materiałów.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych, tj.:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; lub Microsoft Edge;
  • dostęp do standardowej, aktualnej przeglądarki internetowej z włączoną możliwością zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową Treści cyfrowej, jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Administrator poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy.

IV. ZAMÓWIENIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁU

 1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Darmowych materiałów, za które Użytkownik nie ponosi opłaty, ale w zamian dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe, tj. imię i adres e-mail, oraz wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera poprzez akceptuję Regulaminu Lead Magnet zaznaczając właściwy checkbox.
 2. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera poprzez wypełnienie formularza zapisu, może dokonać zakupu materiału oferowanego w ramach zapisu na Newsletter w cenie wskazanej przez Administratora. W tym celu Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem wysyłając do niego wiadomość mailową.
 3. W celu skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych Użytkownik wypełnia Formularz zapisu zapisując się tym samym na listę subskrybentów prowadzonych przez Administratora. Użytkownik podaje dane wskazane w Formularzu, tj.: imię lub imię i nazwisko, adres mailowy oraz akceptuje Regulamin Newslettera poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa.
 4. Po wypełnieniu Formularza zapisu Użytkownik otrzymuje na podany adres mailowy wiadomość z linkiem do potwierdzenia zapisu (double opt in). Brak potwierdzenia zapisu skutkuje brakiem możliwości otrzymywania Darmowego materiału oraz wiadomości e-mail wysyłanych przez Administratora.
 5. Potwierdzenie zapisu na Newsletter oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.
 6. Administrator dostarcza Treść cyfrową w postaci Darmowego materiału niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że na stronie zapisu wskazano inaczej. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 7. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.
 8. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowej zostaje zawarta na czas nieokreślony.

V. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie materiały udostępniane w ramach Newslettera, w tym Darmowe materiały stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawnej, co Użytkownik akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Darmowych materiałów.
 3. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Darmowych materiałów jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie,
 5. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
 6. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym
  w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 7. Licencja, o której mowa powyżej jest ważna przez czas trwania umowy o udostępnienie Darmowych materiałów. Po wypisaniu się z listy subskrybentów prowadzonej przez Administratora, Użytkownik traci prawo do dostępu i korzystania z Darmowych materiałów udostępnianych przez Administratora w ramach umowy.
 8. Zakazane są wszelkie działania, które zmierzają do naruszenie praw Administratora, w szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Darmowych materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych
 9. Jakiekolwiek rozpowszechnianie Darmowych materiałów lub jakichkolwiek innych Treści cyfrowych udostępnionych przez Administratora w ramach Newslettera stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez anulowanie subskrypcji poprzez użycie linku „Anuluj subskrypcję” lub analogicznie brzmiącego, znajdującego się w treści każdej wiadomości Newslettera lub wysyłając mail na adres: kreatywnie@poczta.fm
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

VII. REKLAMACJE

 1. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Darmowych materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 3. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Użytkownika innego niż Konsument. W przypadku Konsumenta w zakresie odpowiedzialności za zgodność Darmowych materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Darmowe materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady.
 5.  Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Darmowy materiał zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się w świetle przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Darmowych materiałów z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Darmowych materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.
 7. W przypadku, gdy Darmowe materiały są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Jeżeli Darmowe materiały są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
 9. doprowadzenie do zgodności Materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 10. Administrator nie doprowadził Materiałów do zgodności z umową,
  brak zgodności Materiałów z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
 11. brak zgodności Materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 5 ust. 7 Regulaminu,
 12. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 14. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 15. Uprawnienia z tytułu rękojmi uregulowane w niniejszym paragrafie przysługują również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy;
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wysyłki wiadomości e-mail na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • analizy statystyk związanych z wysyłką Newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • marketingu własnych produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.
 5. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim na podstawie zawartej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 7. Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Z treścią Polityki prywatności możesz się zapoznać klikając w link: Polityka prywatności | Kreatywnie.com – Kursy online i warsztaty kreatywne

X. POSTANOIWENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Administrator i Użytkownik zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
 3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych usług elektronicznych, ochroną Strony przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień Regulaminu.
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.
 6. O zmianach Regulaminu Administrator informuje publikując treść na Stronie oraz za pośrednictwem Newslettera w terminie nie później niż 7 dni przed dniem wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu.

Regulamin w niniejszym brzmieniu (wersja 1) obowiązuje od dnia 13.04.2023